Úřední deska

Povinné informace

Rozpočet

Žádosti

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Labuty


2. Důvod a způsob založení

Obec Labuty (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona ČNR číslo 367/1990 Sb. , který byl později nahrazen zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 


3. Organizační struktura

Obec Labuty má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Labuty
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Labuty


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Labuty č.p. 30
696 48 Ježov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Labuty č.p. 30
696 48 Ježov

4.3. Úřední hodiny

Pondělí:          7:00 – 13:30               17:00 – 19:00
Úterý:              7:00 – 13:30
Středa:            7:00 – 13:30               17:00 – 19:00
Čtvrtek:           7:00 – 13:30

4.4. Telefonní čísla

515 902 062

4.5. Adresa internetové stránky

https://www.labuty.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@labuty.cz

4.8. Další elektronické adresy

Další elektronické adresy

4.9. ID datové schránky

 c2gaxcq


5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, č.ú.: 26122671/0100


6. IČ

00636801


7. DIČ

CZ00636801


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

8.2. Rozpočet

 Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu najdete na úřední desce a v rozpočtu


9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

Kontakty na úřad včetně úředních hodin.


11. Opravné prostředky

Odvolání:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel:

Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.

Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne:

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.


12. Formuláře

Formuláře obce Labuty najdete jak vyřídit.

Formuláře ke stažení najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.


13. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů, nebo jejich vzorů, naleznete především na stránkách portálu veřejné správy České republiky.

O informace pro řešení životních situací můžete požádat na místním úřadu , osobně nebo elektronicky.

Místní životní situace jsou řešeny především obecními vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úřední desce .


14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

14.2. Vydané právní předpisy

Platné právní předpisy obce – obecně závazné vyhlášky a nařízení – naleznete zde, rovněž jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:


15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník úhrad poplatků

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad podle §16a odst. 17 zákona č. 106/1999 Sb. nebylo vydáno. 


16. Licenční smlouvy:

16.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

16. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Výhradní licence nebyly poskytnuty.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu podle zákonač. 106/1999 Sb. naleznete zde.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace: naleznete zde.

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:


18. GDPR

Přístup k osobním údajům
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů


19. Program rozvoje obce Labuty na období 2019 -2024

Program rozvoje obce aktualizovaný v březnu 2021

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER