Úřední deska

Povinné informace

Rozpočet

Žádosti

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Labuty


2. Důvod a způsob založení

Obec Labuty (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona ČNR číslo 367/1990 Sb. , který byl později nahrazen zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1. 4. 2000. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu). 


3. Organizační struktura

Obec Labuty má volené Zastupitelstvo obce, starostu a místostarostu. Zastupitelstvo obce zřídilo výbory finanční a kontrolní.

Organizační složky obce:
Obecní knihovna Labuty
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Labuty


4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Labuty č.p. 30
696 48 Ježov

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Labuty č.p. 30
696 48 Ježov

4.3. Úřední hodiny

Pondělí:          7:00 – 13:30               17:00 – 19:00
Úterý:              7:00 – 13:30
Středa:            7:00 – 13:30               17:00 – 19:00
Čtvrtek:           7:00 – 13:30

4.4. Telefonní čísla

515 902 062

4.5. Adresa internetové stránky

https://www.labuty.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@labuty.cz

4.8. ID datové schránky

 c2gaxcq


5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, č.ú.: 26122671/0100

Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.


6. IČ

00636801


7. DIČ

CZ00636801


8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů najdete na naší úřední desce

Územní plán obce
Rozpočtový výhled obce
Program rozvoje obce aktualizovaný v březnu 2021

8.2. Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu najdete zde.

8.3. Formuláře

Formuláře obce zde
Formuláře potřebné pro řešení obecných životních situací zde
Řešení dalších životních situací zde
Další formuláře zde

8.4. Nejdůležitější směrnice

Směrnice pro vyřizování žádostí
Pravidla pro vyřizování petic
Pravidla pro vyřizování stížností


9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Vzor žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.naleznete zde.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)


11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2. Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde.
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.


12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník za poskytování informací

15.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno


13. Licenční smlouvy:

13.1. Vzory licenčních smluv

Licence nebyly poskytnuty.

13. 2. Licenční smlouvy upravující výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávu podle zákonač. 106/1999 Sb. naleznete zde.


 

15. Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace: naleznete zde.


16. GDPR

Přístup k osobním údajům
Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů


 

© Obec Labuty 2017, Všechna práva vyhrazena Vyrobil UNIFER